Právní aspekty použití fotopastí

Stále více lidí chrání svůj majetek pomocí fotopastí. Současně mezi nimi panuje značná míra nejistoty, kam mohou fotopast namířit, zda je třeba mít k jejímu použití něčí souhlas, jak dlouho smím fotografie uchovávat a jakým způsobem lze získané snímky využít.

Co je to UOOU?

Na většinu aspektů našeho života se zaměřuje nějaký úřad a každý správný úřad má zkratku s velkým U. Když budete chtít soutěžit v nějakém velkém výběrovém řízení, narazíte na UOHS (Úřad na ochranu hospodářské soutěže).  Pokud jste s přáteli páchali nepravosti, mohl vás navštívit UOOZ (Úřad pro odhalování organizovaného zločinu) a váš zabavený majetek pak dražil UZSVM (Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových).

Použití fotopastí nebo kamerových systémů kontroluje UOOU (Úřad na ochranu osobních údajů). Ano, to je ten samý, který má na starosti velmi populární problematiku GDPR.

Sledujete zvěř nebo lidi?

Z hlediska použití fotopastí je klíčový zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Ten a upřesňující stanoviska UOOU rozlišují, zda provozujete fotopast pro pozorování zvěře v lese a ta může náhodně zaznamenat člověka, nebo se jedná o systematické pozorování včetně identifikace osob v souvislosti s ochranou majetku.

Pokud jste fotopast umístili v lese pro monitoring zvěře a náhodně získané fotografie osob nijak dále nepoužíváte, nejedná se o činnost ve smyslu ustanovení § 3 odst. 4 zákona č. 101/2000 Sb. Pokud byste některý z náhodných snímků osob zveřejnili, řeší se případný spor podle Občanského zákoníku a konkrétně části o ochraně soukromí.

Jestliže ale používáte fotopast pro ochranu majetku, jedná se o záměrné zpracování osobních údajů. Osobním údajem je jakákoliv informace, která může sloužit k identifikaci konkrétní osoby. Fotografie je tedy ve stejné skupině jako jméno, adresa, rodné číslo, telefon nebo osobní email.

Nestačí jen osoby sledovat, je třeba i jejich fotografie zaznamenat. Pokud by tedy fotopast teoreticky neobsahovala paměťovou kartu, nejedná se o zpracování osobních údajů.

Co musím udělat?

Obecně platí, že všechny kamerové systémy a fotopasti, které nejsou používány pro osobní potřebu, je třeba předem ohlásit na UOOU. Registrace probíhá pomocí webového formuláře na stránkách úřadu. Osoby, které do sledovaného prostoru vstupují, musí být o monitoringu informovány.

Pokud jsou fotopast nebo kamerový systém používány pro osobní potřebu, není taková registrace povinná. Nesmí však docházet k nadměrnému zasahování do soukromí jiných osob. Problém může například nastat, pokud jsou na záběrech vchodové dveře nebo okna vašich sousedů případně jejich pozemek.

Délka uchování záznamů by neměla přesahovat přiměřenou dobu. Za tu jsou UOOU považovány tři dny, u objektů bez trvalé přítomnosti lidí typu chata je to déle. Žádná jednoznačná doba však není stanovena.

Mohu fotografii zloděje zveřejnit?

Odpověď je ne. Ani v případě, že máte fotografii zloděje z vašeho domu nebo člověka, který poškodil váš vůz, nesmíte fotografii zveřejnit bez jeho souhlasu. Můžete ji předat orgánům činným v trestním řízení a ty ji mohou případně zveřejnit sami. V tomto smyslu rozhodl i Ústavního soud ve svém usnesení ze dne 5. 9. 2017, sp. zn. III. ÚS 3565/16 . Fotografie nebo videa předané policii mohou sloužit jako důkazní materiál při případných soudních řízeních.

Jaké jsou sankce?

Každé porušení zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů je posuzováno jednotlivě podle okolností případu. Můžete být pouze upozorněni na porušení obecného nařízení, může vám být uloženo napomenutí, případně i pokuta.

Reálná výše pokuty byla například v mediálně známém případu zveřejnění fotografie podezřelého z krádeže elektrokola na sociálních sítích stanovena na 5 000 Kč a k tomu 1 000 Kč jako správní poplatek.

Shrnutí

Fotopast můžete použít coby fyzická nebo právnická osoba pro ochranu svého majetku nebo pro sledování zvěře, aniž byste ji museli ohlašovat na Úřadu pro ochranu osobních údajů.

Neexistují zcela přesná pravidla pro její použití ani délku uchování záznamů z ní.

Měla by ideálně snímat váš majetek bez toho, abyste nepřiměřeně sledovali jiné osoby bez jejich souhlasu, a fotografie byste měli pravidelně mazat.

Pokud fotopast zachytí zloděje nebo jiného výtržníka, můžete fotografii předat Policii ČR nebo jinému orgánu řešícímu trestný čin či přestupek, ale nesmíte ji sami zveřejnit.

Při testu proporcionality převáží zájem na ochraně soukromého vlastnictví nad zájmem na ochraně osobních údajů a tato skutečnost by měla být vždy zohledněna v případných soudních sporech. Právo na ochranu majetku, bezpečnost vás i vašich blízkých bude vždy nadřazeno nad právo na ochranu osobních údajů zloděje nebo vandala, který prokazatelně porušil zákon, případně spáchal nějaký přestupek.

Instalováním fotopasti lze také sledovat legitimní cíl, tj. ochranu svého majetku a odhalení pachatele trestného činu. Pořízený záznam pak může být využit jen pro nezbytně nutný účel - prokázání viny v trestním nebo přestupkovém řízení. Záznam NESMÍ být nijak zneužit, např. veřejným zpřístupněním na internetu nebo předáním sdělovacím prostředkům.

BUNATY UOVISION HIKMICRO PARD FOMEI PULSAR YUKON REFLECTA LEVENHUK DNP